Shadowing Sơ Trung cấp

Shadowing Sơ Trung cấp

27/05/2021
61 LƯỢT TẢI
Hình ảnh
GIỚI THIỆU
<p><strong>SHADOWING TIẾNG NHẬT SƠ TRUNG CẤP&nbsp;(Shadowing N5, N4, N3)&nbsp;</strong></p> <p>Shadowing l&agrave; c&aacute;i t&ecirc;n kh&ocirc;ng c&ograve;n qu&aacute; xa lạ với người học tiếng Nhật, nhắc tới Shadowing l&agrave; người học nghĩ ngay đến cuốn s&aacute;ch chuy&ecirc;n luyện kỹ năng hội thoại giao tiếp với những chủ đề, t&igrave;nh huống thực tế, chỉnh sửa ph&aacute;t &acirc;m v&agrave; ngữ điệu chuẩn Nhật.</p> <p>Shadowing sơ trung cấp l&agrave; cuốn tuyển tập c&aacute;c cuộc hội thoại m&ocirc; phỏng t&igrave;nh huống phỏng vấn xin việc l&agrave;m th&ecirc;m, phỏng vấn tuyển sinh của c&aacute;c trường dạy nghề/ trường đại học,&hellip;</p> <p><strong>Bố cục - Nội dung cơ bản của s&aacute;ch Shadowing tiếng Nhật Sơ trung cấp</strong></p> <p>S&aacute;ch gồm 3 phần:</p> <p><strong>-&nbsp;Phần 1:</strong>&nbsp;Lời mở đầu giới thiệu sơ lược về cuốn s&aacute;ch, cấu tr&uacute;c của gi&aacute;o tr&igrave;nh, giới thiệu về chủ đề của s&aacute;ch - quy tắc chung trong phỏng vấn v&agrave; về shadowing</p> <p><strong>-&nbsp;Phần 2:</strong>&nbsp;Nội dung b&agrave;i học với 3 b&agrave;i unit lớn với từng chủ đề (Phỏng vấn xin việc l&agrave;m th&ecirc;m, Phỏbg vấn tuyển sinh của c&aacute;c trường dạy nghề/ trường đại học, phỏng vấn xin việc), trong những unit đ&oacute; sẽ được chia ra những phần nhỏ hơn để hướng dẫn người học một c&aacute;ch chi tiết v&agrave; cụ thể</p> <p><strong>-&nbsp;Phần 3:</strong>&nbsp;Tuyển tập những nội dung tham khảo th&ecirc;m về c&aacute;c cụm từ, c&aacute;c c&aacute;ch trả lời khi gặp kh&oacute; khăn</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>C&aacute;ch sử dụng s&aacute;ch&nbsp;Shadowing tiếng Nhật Sơ Trung cấp</strong></p> <p>🌸S&aacute;ch được bi&ecirc;n soạn đứng tr&ecirc;n quan điểm người học n&ecirc;n nội dung kh&aacute; chi tiết, tỉ mỉ v&igrave; vậy bạn h&atilde;y theo đ&uacute;ng tr&igrave;nh của s&aacute;ch v&agrave; lưu &yacute; những điểm quan trọng, d&agrave;nh tối đa 30-40 ph&uacute;t mỗi ng&agrave;y để học v&agrave; nghe lặp đi lặp lại để nhớ kỹ, nhớ l&acirc;u đoạn hội thoại với c&aacute;ch h&agrave;nh văn, diễn đạt của người Nhật, từ đ&oacute; h&igrave;nh th&agrave;nh được kỹ năng giao tiếp tốt hơn</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute; Kiến Minh c&oacute; thiết kế c&aacute;c video về shadowing để dễ luyện tập nghe n&oacute;i hơn. C&ugrave;ng t&igrave;m hiểu tr&ecirc;n youtube với từ kh&oacute;a Shadowing Nhật ngữ Kiến Minh nh&eacute;!</p>
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Trở về trang chủ thư viện