MINNA NO NIHONGO - CHUUKYUU I - TRANSLATION & GRAMMAR

MINNA NO NIHONGO - CHUUKYUU I - TRANSLATION & GRAMMAR

24/06/2022
37 LƯỢT TẢI
Hình ảnh
GIỚI THIỆU
<p><strong>Minna no Nihongo Chuukyuu 1 - Translation &amp; Grammar</strong><br /> L&agrave; cuốn s&aacute;ch đi k&egrave;m với cuốn s&aacute;ch ch&iacute;nh của bộ s&aacute;ch Minna no nihongo Chuukyuu 1.<br /> Cuốn s&aacute;ch n&agrave;y c&oacute; &yacute; nghĩa v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng cho việc dạy v&agrave; học tiếng Nhật của người Việt Nam đặc biệt l&agrave; tự học tại nh&agrave;.<br /> Hơn nữa, quyển Minna no nihongo trung cấp 1 bản dịch tiếng Anh&nbsp;được bi&ecirc;n soạn tương ứng với từng b&agrave;i trong trong gi&aacute;o tr&igrave;nh minna no nihongo Chuukyuu 1, gồm 2 phần cơ bản, c&ugrave;ng Kiến Minh t&igrave;m hiểu nh&eacute;!</p> <p><br /> <strong>1) Phần 1:</strong> Liệt k&ecirc; tất cả c&aacute;c từ vựng theo từng b&agrave;i trong cuốn s&aacute;ch ch&iacute;nh bản tiếng Nhật. Tất cả từ vựng sẽ được liệt k&ecirc; bao gồm 3 cột: cột tiếng Nhật, cột h&aacute;n tự v&agrave; cột tiếng Anh. Hơn nữa, với những từ c&oacute; c&aacute;ch sử dụng đặc biệt cũng được t&aacute;c giả quyển s&aacute;ch Minna no nihongo trung cấp1 bản dịch tiếng Anh ghi ch&uacute; một c&aacute;ch r&otilde; r&agrave;ng. Điều n&agrave;y gi&uacute;p người học nắm được tất cả những từ mới sẽ xuất hiện trong b&agrave;i, từ đ&oacute; sẽ dễ d&agrave;ng hơn khi v&agrave;o học ngữ ph&aacute;p v&agrave; c&aacute;c kỹ năng kh&aacute;c.</p> <p><strong>2) Phần 2: </strong>L&agrave; phần quan trọng nhất của cuốn s&aacute;ch trung cấp n&agrave;y &ndash; phần giải th&iacute;ch ngữ ph&aacute;p. Minna no nihongo trung cấp 1 bản dịch tiếng Anh sẽ giải th&iacute;ch r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; chi tiết từng mẫu ngữ ph&aacute;p m&agrave; người học sẽ học trong SGK Minna No Nihong bản tiếng Nhật. Nhờ đ&oacute; m&agrave; người học sẽ dễ d&agrave;ng nằm bắt c&aacute;c điểm ngữ ph&aacute;p hơn v&agrave; sẽ l&agrave;m tốt c&aacute;c b&agrave;i tập trong c&aacute;c phần luyện tập trong cuốn s&aacute;ch ch&iacute;nh bản tiếng Nhật.</p> <p>Hy vọng rằng với Minna no nihongo trung cấp 1 bản dịch tiếng Anh học giả sẽ hiểu r&otilde; hơn, nắm bắt s&acirc;u hơn to&agrave;n bộ nội dung của Gi&aacute;o tr&igrave;nh&nbsp;Minna no nihongo trung cấp 1.</p>
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Trở về trang chủ thư viện