Giáo Trình Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật Try! - N5

Giáo Trình Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật Try! - N5

03/11/2021
57 LƯỢT TẢI
Hình ảnh
GIỚI THIỆU
<p><strong>Gi&aacute;o Tr&igrave;nh Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật Try! - N5&nbsp;</strong>&ndash; 日本語能力試験 N5 文法から伸ばす日本語 ベトナム語版 được chia th&agrave;nh 9 chương. Chương 1 &ldquo;Từ vựng về ch&agrave;o hỏi&rdquo; tập trung những từ vựng d&ugrave;ng cho ch&agrave;o hỏi thường được sử dụng trong cuộc sống hằng ng&agrave;y. Chương 9 &ldquo;Từ vựng hữu dụng&rdquo; gi&uacute;p ch&uacute;ng ta biết c&aacute;ch sử dụng c&aacute;c trợ từ, ph&oacute; từ, hoặc li&ecirc;n từ&hellip; một c&aacute;ch cơ bản. Từ chương 2 đến chương 8 được ph&acirc;n bổ theo c&aacute;c mẫu ngữ ph&aacute;p về c&aacute;c chủ đề kh&aacute;c nhau.</p> <p><strong>Gi&aacute;o Tr&igrave;nh Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật Try! - N5 日本語能力試験 N5 文法から伸ばす日本語 ベトナム語版</strong></p> <p>C&aacute;c mẫu văn phạm cần học trong mỗi chương của <strong>Try phi&ecirc;n bản tiếng Việt&nbsp;</strong>đều được sắp xếp theo thứ tự v&agrave; mỗi một mẫu được đ&aacute;nh số xuy&ecirc;n suốt từ chương 2 đến chương 8 gi&uacute;p ch&uacute;ng ta tiện lợi hơn khi t&igrave;m kiếm. Trong từng mẫu văn phạm sẽ c&oacute; c&aacute;ch sử dụng, c&aacute;ch nối c&acirc;u, c&acirc;u v&iacute; dụ, giải th&iacute;ch bổ sung v&agrave; b&agrave;i tập luyện tập. Đặc biệt, đối với mỗi mẫu văn phạm, t&aacute;c giả đ&atilde; đưa ra một số c&acirc;u văn mẫu. Đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c c&acirc;u văn để ch&uacute;ng ta hiểu r&otilde; hơn về c&aacute;c mẫu văn phạm v&agrave; nắm bắt được ch&uacute;ng sẽ được sử dụng như thế n&agrave;o trong thực tế. Trong trường hợp một chương được chia th&agrave;nh 2 phần th&igrave; những c&acirc;u văn mẫu cho mỗi phần sẽ c&oacute; sự li&ecirc;n kết với nhau th&agrave;nh một c&acirc;u chuyện. Nh&igrave;n v&agrave;o sach ch&uacute;ng ta sẽ biết ngay được những mẫu văn phạm sẽ học trong chương đ&oacute; bởi n&oacute; được in đậm.</p> <p>Hơn thế nữa, Kiến Minh<strong>&nbsp;</strong>xin tiết lộ th&ecirc;m l&agrave; v&agrave;o cuối cuốn s&aacute;ch&nbsp;<strong>Gi&aacute;o Tr&igrave;nh Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật Try N5</strong>&nbsp;n&agrave;y sẽ c&oacute; một đề thi mẫu được x&acirc;y dựng dựa tr&ecirc;n đề thi Năng lực Nhật Ngữ hằng năm, gi&uacute;p ch&uacute;ng ta nắm bắt được cấu tr&uacute;c, th&agrave;nh phần v&agrave; nội dung đề, đồng thời l&agrave;m quen với thời gian v&agrave; c&aacute;ch l&agrave;m đề.</p> <p>Ch&uacute;c c&aacute;c bạn thi tốt!</p>
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Trở về trang chủ thư viện