Minna no Nihongo Sơ cấp 1 - 25 Bài Nghe Hiểu (Bản Cũ)

Minna no Nihongo Sơ cấp 1 - 25 Bài Nghe Hiểu (Bản Cũ)

28/06/2022
85 LƯỢT TẢI
Hình ảnh
GIỚI THIỆU
<p>Minna no Nihongo Sơ Cấp 1 Choukai Tasuku 25 みんなの日本語初級2聴解タスク 25 l&agrave; gi&aacute;o tr&igrave;nh tiếng Nhật được bi&ecirc;n soạn nhằm hỗ trợ kỹ năng luyện nghe của 25 b&agrave;i đầu trong bộ s&aacute;ch Minna no nihongo 1</p> <p><strong>Minna no Nihongo Sơ Cấp 1 Choukai Tasuku 25 c&oacute; những nội dung g&igrave;?</strong></p> <p>&ndash; Minna 1 Luyện Nghe l&agrave; một phần trong bộ s&aacute;ch Minna no nihongo sơ cấp 1 (từ b&agrave;i 1 đến b&agrave;i 25) d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho kỹ năng nghe. Tại đ&acirc;y mỗi&nbsp;b&agrave;i trong gi&aacute;o tr&igrave;nh ch&iacute;nh&nbsp;Minna sẽ tương ứng với 1 b&agrave;i nghe trong Gi&aacute;o tr&igrave;nh Minna no nihongo sơ cấp1 - 25 b&agrave;i nghe hiểu&nbsp;n&agrave;y.</p> <p>&ndash; Minna choukai tasuku&nbsp;được bi&ecirc;n soạn để hổ trợ người học trong qu&aacute; tr&igrave;nh học từ b&agrave;i 1 đến b&agrave;i 25 trong s&aacute;ch Minnna no nihongo. Do đ&oacute; cấu tr&uacute;c, nội dung, bố cục, từ vựng, h&aacute;n tự, ngữ ph&aacute;p to&agrave;n bộ chương tr&igrave;nh của cuốn s&aacute;ch nghe n&agrave;y lu&ocirc;n theo s&aacute;t từng b&agrave;i trong gi&aacute;o tr&igrave;nh Minna no Nihongo. Nhờ đ&oacute;, m&agrave; người học ngo&agrave;i tăng&nbsp;kỹ năng nghe, c&ograve;n c&oacute; th&ecirc;m cơ hội để cũng cố từ vựng, h&aacute;n tự v&agrave; những điểm ngữ ph&aacute;p đ&atilde; học trong gi&aacute;o tr&igrave;nh minna no nihongo.</p> <p>Kiến Minh&nbsp;hy vọng rằng với Minna Luyện Nghe 1, bạn học sẽ kh&ocirc;ng những nắm r&otilde; hơn c&aacute;c nội dung của gi&aacute;o tr&igrave;nh minna no nihongo m&agrave; c&ograve;n tăng cường khả năng nghe n&oacute;i của m&igrave;nh.</p> <p>では、楽しく勉強しましょう !</p>
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Trở về trang chủ thư viện