Minna No Nihongo sơ cấp 2 Choukai tasuku 25 - Nghe hiểu (bản cũ)

Minna No Nihongo sơ cấp 2 Choukai tasuku 25 - Nghe hiểu (bản cũ)

14/10/2021
912 LƯỢT TẢI
Hình ảnh
GIỚI THIỆU
<p>Minna no Nihongo Sơ Cấp 2 Choukai Tasuku 25 みんなの日本語初級2聴解タスク 25 l&agrave; gi&aacute;o tr&igrave;nh được bi&ecirc;n soạn nhằm hỗ trợ kỹ năng luyện nghe của 25 b&agrave;i sau trong bộ s&aacute;ch Minna no Nihongo, tức l&agrave; từ b&agrave;i 26 đến b&agrave;i 50.</p> <p><strong>Minna no Nihongo Sơ Cấp 2 Choukai Tasuku 25 c&oacute; những nội dung g&igrave;?</strong></p> <p>- Minna 2&nbsp; Nghe&nbsp;l&agrave; một phần trong bộ s&aacute;ch Minna no Nihongo sơ cấp 2 (từ b&agrave;i 26 đến b&agrave;i 50) d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho kỹ năng nghe. Tại mỗi b&agrave;i trong gi&aacute;o tr&igrave;nh minna sẽ tương ứng với 1 b&agrave;i nghe trong Gi&aacute;o tr&igrave;nh Minna no nihongo sơ cấp2 - 25 b&agrave;i nghe.</p> <p>- Minna 2&nbsp; Nghe&nbsp;được bi&ecirc;n soạn để hổ trợ người học trong qu&aacute; tr&igrave;nh học từ b&agrave;i 26 đến b&agrave;i 50 trong s&aacute;ch Minnna no nihongo. Do đ&oacute; cấu tr&uacute;c, nội dung, bố cục, từ vựng, h&aacute;n tự, ngữ ph&aacute;p to&agrave;n bộ chương tr&igrave;nh của s&aacute;ch nghe&nbsp;n&agrave;y lu&ocirc;n theo s&aacute;t từng b&agrave;i trong s&aacute;ch Minnano Nihongo. Nhờ đ&oacute;, m&agrave; người học ngo&agrave;i tăng cường kỹ năng nghe, c&ograve;n c&oacute; th&ecirc;m cơ hội để cũng cố từ vựng, h&aacute;n tự v&agrave; những điểm ngữ ph&aacute;p đ&atilde; học trong gi&aacute;o tr&igrave;nh minna no nihongo.</p> <p>- Minna 2 Luyện Nghe&nbsp;kh&ocirc;ng những l&agrave; một cuốn s&aacute;ch hỗ trợ cho bộ s&aacute;ch Minna no nihongo về kỹ năng nghe m&agrave; c&ograve;n l&agrave; một cuốn s&aacute;ch luyện nghe hữu &iacute;ch d&agrave;nh cho những ai muốn tăng cường khả năng nghe. Đặc biệt s&aacute;ch thi&ecirc;n về c&aacute;c nội dung, t&igrave;nh huống, ho&agrave;n cảnh trong sinh hoạt đời sống&nbsp;hằng ng&agrave;y, nhờ đ&oacute; m&agrave; sẽ gi&uacute;p người học n&acirc;ng cao khả năng nghe lẫn khả năng hội thoại trong đời sống hằng ng&agrave;y theo phong c&aacute;ch của người Nhật bản xứ.</p> <p>Kiến Minh&nbsp;hy vọng rằng với Minna no Nihongo Sơ Cấp 2 Choukai Tasuku 25, bạn học sẽ kh&ocirc;ng những nắm r&otilde; hơn c&aacute;c nội dung của gi&aacute;o tr&igrave;nh minna no nihongo m&agrave; c&ograve;n tăng cường khả năng nghe n&oacute;i của m&igrave;nh.</p>
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Trở về trang chủ thư viện