Giáo trình Minna no Nihongo  I - Bản dịch và giải thích ngữ pháp ( Bản mới)

Giáo trình Minna no Nihongo I - Bản dịch và giải thích ngữ pháp ( Bản mới)

26/05/2021
687 LƯỢT TẢI
Hình ảnh
GIỚI THIỆU
<p><strong>Minna no nihongo sơ cấp1 bản dịch v&agrave; giải th&iacute;ch ngữ ph&aacute;p</strong> tiếng Việt みんなの日本語初級I 第2版 翻訳・文法解説ベトナム語版&nbsp; l&agrave; bản dịch sang tiếng Việt của quyển s&aacute;ch ch&iacute;nh &ndash; &nbsp;Minna no nihongo sơ cấp1 s&aacute;ch gi&aacute;o khoa &ndash; bản tiếng Nhật. Gi&aacute;o tr&igrave;nh Minna no nihongo sơ cấp 1 bản dịch v&agrave; giải th&iacute;ch ngữ ph&aacute;p tiếng Việt nhằm gi&uacute;p người Việt học tiếng Nhật dễ d&agrave;ng hơn v&agrave; c&oacute; thể tự học tại nh&agrave;.</p> <p><strong>Minna no nihongo sơ cấp 1 bản dịch v&agrave; giải th&iacute;ch ngữ ph&aacute;p tiếng Việt bao gồm nội dung của từ b&agrave;i 01 đến b&agrave;i 25</strong></p> <p>&ndash; <strong>Từ mới v&agrave; dịch nghĩa:</strong> Phần n&agrave;y s&aacute;ch liệt k&ecirc; c&aacute;c từ mới sẽ được học trong b&agrave;i học đ&oacute; v&agrave; dịch ch&uacute;ng sang tiếng Việt để người học luyện tập trước khi v&agrave;o học ngữ ph&aacute;p</p> <p>&ndash;&nbsp;<strong>Phần dịch của c&aacute;c mẫu c&acirc;u, v&iacute; dụ v&agrave; b&agrave;i hội thoại:</strong> Đ&acirc;y l&agrave; phần dịch của c&aacute;c mẫu c&acirc;u, c&aacute;c c&acirc;u v&iacute; dụ v&agrave; c&aacute;c b&agrave;i hội thoại xuất hiện trong 3 trang đầu của từng b&agrave;i. Phần dịch n&agrave;y sẽ gi&uacute;p người học dễ hiểu nghĩa v&agrave; nắm bắt được nội dung của đoạn hội thoại.</p> <p>&ndash;&nbsp;Phần giới thiệu&nbsp;sơ qua về c&aacute;c từ tham khảo v&agrave; c&aacute;c kiến thức về Nhật Bản gi&uacute;p &iacute;ch cho việc học tốt nội dung b&agrave;i học đ&oacute;</p> <p>&ndash;&nbsp;<strong>Phần giải th&iacute;ch ngữ ph&aacute;p&nbsp;đối với c&aacute;c mẫu c&acirc;u v&agrave; c&aacute;c c&aacute;ch n&oacute;i: </strong>Đ&acirc;y l&agrave; phần quan trọng n&oacute;i nhất của cuốn s&aacute;ch n&agrave;y. Trong phần n&agrave;y, s&aacute;ch liệt k&ecirc; tất cả c&aacute;c mẫu ngữ ph&aacute;p c&oacute; trong từng b&agrave;i v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch ch&uacute;ng một c&aacute;ch chi tiết v&agrave; cụ thể.</p> <p>Minna no nihongo sơ cấp 1 bản dịch v&agrave; giải th&iacute;ch ngữ ph&aacute;p tiếng Việt l&agrave; một cuốn s&aacute;ch v&ocirc; c&ugrave;ng cần thiết để học gi&aacute;o tr&igrave;nh Minna no nihongo. Ngo&agrave;i cuốn s&aacute;ch n&agrave;y, bộ gi&aacute;o tr&igrave;nh Minna no nihongo&nbsp;c&ograve;n được bi&ecirc;n soạn đầy đủ c&aacute;c kỹ năng kh&aacute;c nhau tương ứng với c&aacute;c cuốn s&aacute;ch ri&ecirc;ng lẻ nhằm gi&uacute;p người học học tốt cuốn s&aacute;ch ch&iacute;nh hơn v&agrave; nắm vững ho&agrave;n to&agrave;n tất cả c&aacute;c kỹ năng.</p> <p>Kiến Minh ch&uacute;c bạn th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&ecirc;n con đường chinh phục tiếng Nhật!</p>
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Trở về trang chủ thư viện