Minna no Nihongo Trung Cấp 1 – Sách Giáo Khoa tiếng Nhật

Minna no Nihongo Trung Cấp 1 – Sách Giáo Khoa tiếng Nhật

27/05/2021
63 LƯỢT TẢI
Hình ảnh
GIỚI THIỆU
<p>Minna no Nihongo Trung Cấp 1 Honsatsu l&agrave; cuốn s&aacute;ch d&agrave;nh cho giai đoạn đầu của tr&igrave;nh độ trung cấp trong bộ Gi&aacute;o tr&igrave;nh Minna no Nihongo&nbsp;m&agrave; hầu hết nguời nước ngo&agrave;i học tiếng Nhật đều sử dụng.</p> <p><strong>Minna no Nihongo Trung Cấp 1 Honsatsu c&oacute; nội dung g&igrave;?</strong></p> <p><em><strong>&ndash; Minna no nihongo trung cấp 1 bản tiếng Nhật&nbsp;</strong></em>được xem l&agrave; cuốn s&aacute;ch gi&aacute;o khoa, cuốn s&aacute;ch ch&iacute;nh trong bộ s&aacute;ch minna no nihongo được bi&ecirc;n soạn d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho những ai muốn n&acirc;ng cao kiến thức tiếng Nhật từ tr&igrave;nh độ sơ cấp l&ecirc;n trung cấp. Bố cục của cuốn gi&aacute;o tr&igrave;nh tiếng Nhật n&agrave;y ho&agrave;n to&agrave;n tương tự với 2 cuốn Gi&aacute;o tr&igrave;nh Minna no nihongo sơ cấp 1 v&agrave; 2 bản tiếng Nhật.</p> <p><em><strong>&ndash; Minna no nihongo trung cấp 1 bản tiếng Nhật</strong></em>&nbsp;bao gồm 12 b&agrave;i cho giai đoạn đầu của tr&igrave;nh độ trung&nbsp;cấp. Trong mỗi b&agrave;i sẽ bao gồm c&aacute;c nội dung ch&iacute;nh sau:</p> <ul> <li>Hội thoại &ndash; かいわ、</li> <li>Ngữ ph&aacute;p &ndash; ぶんけい、</li> <li>C&acirc;u văn mẫu &ndash; れいぶん、</li> <li>Luyện tập A &ndash; れんしゅうA、</li> <li>Luyện tập B &ndash; れんしゅうB、</li> <li>Luyện tập C &ndash; れんしゅうC、</li> <li>B&agrave;i tập mondai -もんだいしゅう</li> </ul> <p><em><strong>&ndash; Minna no nihongo trung cấp 1 bản tiếng Nhật</strong></em>&nbsp;l&agrave; cuốn s&aacute;ch&nbsp;được đ&aacute;nh gi&aacute; cao nhất hiện nay bởi n&oacute; tổng hợp tất cả c&aacute;c kỹ năng v&agrave; hướng dẫn người học tự học, cũng như d&agrave;nh cho việc giảng dạy theo những tr&igrave;nh tự nhất định. Đặc biệt, đi k&egrave;m với cuốn s&aacute;ch n&agrave;y, nh&oacute;m t&aacute;c giả c&ograve;n bi&ecirc;n soạn ra hơn 3 cuốn s&aacute;ch kh&aacute;c hỗ trợ v&agrave; n&acirc;ng cao cho những b&agrave;i học được đưa ra trong đ&acirc;y như: bản dịch giải th&iacute;ch ngữ ph&aacute;p bằng tiếng việt, s&aacute;ch b&agrave;i tập ngữ ph&aacute;p v&agrave; s&aacute;ch b&agrave;i tập từ vựng.</p> <p>Kiến Minh ch&uacute;c bạn th&agrave;nh c&ocirc;ng chinh phục được tiếng Nhật!</p>
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Trở về trang chủ thư viện