Minna no Nihongo Sơ cấp II – Hán tự (Kanji)

Minna no Nihongo Sơ cấp II – Hán tự (Kanji)

05/08/2021
586 LƯỢT TẢI
Hình ảnh
GIỚI THIỆU
<p>Gi&aacute;o tr&igrave;nh minnano nihongo sơ cấp 2 H&aacute;n tự kh&ocirc;ng những bổ trợ người học về mặt H&aacute;n tự để ho&agrave;n th&agrave;nh bộ gi&aacute;o tr&igrave;nh Minnano nihongo tr&igrave;nh độ sơ cấp 2&nbsp;m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p bạn học ph&aacute;t triển kỹ năng sử dụng H&aacute;n tự n&oacute;i chung v&agrave; kỹ năng li&ecirc;n quan đến chữ viết tiếng Nhật.</p> <p><strong>Gi&aacute;o tr&igrave;nh minnano nihongo sơ cấp 2 H&aacute;n tự c&oacute; g&igrave; đặc biệt:</strong></p> <p>&ndash; Gi&aacute;o tr&igrave;nh minnano nihongo sơ cấp 2 H&aacute;n tự được bi&ecirc;n soạn dựa tr&ecirc;n phương ph&aacute;p học H&aacute;n tự hiệu quả nhất. Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; &ldquo;Học H&aacute;n tự trong những từ ngữ quen thuộc d&ugrave;ng trong bối cảnh th&acirc;n quen, đồng thời c&ugrave;ng l&uacute;c đ&oacute; cũng ch&uacute; &yacute; đến hệ thống H&aacute;n tự&rdquo;. Với c&aacute;ch học n&agrave;y, người học kh&ocirc;ng chỉ nhớ được một số lượng H&aacute;n tự nhất định, m&agrave; c&ograve;n x&acirc;y dựng được một nền tảng vững chắc cho năng lực H&aacute;n tự n&oacute;i chung v&agrave; ph&aacute;t triển kỹ năng viết tiếng Nhật.</p> <p>&ndash; Gi&aacute;o tr&igrave;nh minnano nihongo sơ cấp 2 H&aacute;n tự được bi&ecirc;n soạn dựa tr&ecirc;n s&aacute;ch gi&aacute;o khoa, danh s&aacute;ch H&aacute;n tự sử dụng trong c&aacute;c kỳ thi Năng lực Nhật ngữ trước đ&acirc;y.&nbsp;</p> <p>&ndash; Bạn đ&atilde; học xong 220 chữ H&aacute;n tự trong cuốn Gi&aacute;o tr&igrave;nh minnano nihongo sơ cấp 1 H&aacute;n tự. Trong số đ&oacute; c&oacute; 208 chữ được y&ecirc;u cầu cho cấp độ N3 v&agrave; 12 chữ cho cấp độ N2. Trong cuốn s&aacute;ch n&agrave;y, bạn học sẽ tiếp tục được học 298 chữ H&aacute;n tự trong đ&oacute; c&oacute; 2 chữ của N4, 62 chữ của N3, 233 chữ của N2 v&agrave; 1 chữ của N1.</p> <p>H&atilde;y c&ugrave;ng <strong>Kiến Minh&nbsp;</strong>chinh phục H&aacute;n tự với cuốn s&aacute;ch n&agrave;y nh&eacute;!.</p>
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Trở về trang chủ thư viện