Minna no Nihongo Sơ cấp I – Hán tự (Kanji)

Minna no Nihongo Sơ cấp I – Hán tự (Kanji)

05/08/2021
653 LƯỢT TẢI
Hình ảnh
GIỚI THIỆU
<p><strong>Minna no nihongo Sơ cấp 1 H&aacute;n tự</strong>&nbsp;l&agrave; con đường th&iacute;ch hợp gi&uacute;p bạn c&oacute; thể đọc v&agrave; viết tiếng Nhật, đặc biệt l&agrave; H&aacute;n tự, một c&aacute;ch vui vẻ v&agrave; đầy đủ th&ocirc;ng tin nhất th&ocirc;ng qua phương ph&aacute;p &ldquo;Học H&aacute;n tự trong những từ ngữ quen thuộc d&ugrave;ng trong bối cảnh th&acirc;n quen, đồng thời c&ugrave;ng l&uacute;c đ&oacute; cũng ch&uacute; &yacute; đến hệ thống H&aacute;n tự&rdquo;.</p> <p><strong>Minna no nihongo Sơ cấp 1 H&aacute;n tự c&oacute; g&igrave; đặc biệt:</strong></p> <p>&ndash; Minna no nihongo Sơ cấp 1 H&aacute;n tự bao gồm c&aacute;c chữ Kanji được chọn lọc&nbsp;dựa tr&ecirc;n nội dung của s&aacute;ch gi&aacute;o khoa c&ugrave;ng với&nbsp;danh s&aacute;ch c&aacute;c chữ H&aacute;n tự thường được sử dụng trong c&aacute;c đề thi năng lực Nhật ngữ trước đ&acirc;y.&nbsp;</p> <p>&ndash;&nbsp;Gi&aacute;o tr&igrave;nh Minnano nihongo sơ cấp1 H&aacute;n tự bao gồm 220 chữ H&aacute;n bắt buộc v&agrave; 350 từ vựng H&aacute;n tự. 350 từ H&aacute;n tự đ&oacute; tất cả đều c&oacute; trong s&aacute;ch gi&aacute;o khoa v&agrave; xuất hiện trong danh s&aacute;ch từ vựng của Kỳ thi năng lực Nhật ngữ cấp độ N4. 220 chữ H&aacute;n bắt buộc c&oacute; 103 chữ cấp độ N4 v&agrave; 75% của 284 chữ cấp độ N3.</p> <p>&ndash;&nbsp;Gi&aacute;o tr&igrave;nh Minnano nihongo sơ cấp1 H&aacute;n tự được ph&acirc;n bổ&nbsp;gồm 3 phần: Nhập m&ocirc;n H&aacute;n tự, Những b&agrave;i học Nhập m&ocirc;n v&agrave; Những b&agrave;i học Ch&iacute;nh. Đặc biệt, trong phần 3 bao gồm 20 b&agrave;i học v&agrave; 4 b&agrave;i &ocirc;n tập. Mỗi b&agrave;i gồm 4 trang.</p> <ul> <li>Trang đầu ti&ecirc;n:&nbsp;liệt k&ecirc; tất cả c&aacute;c H&aacute;n tự bắt buộc phải học trong b&agrave;i</li> <li>Trang 2 v&agrave; trang 3:&nbsp;giới thiệu c&aacute;c h&aacute;n tự bắt buộc v&agrave; thực h&agrave;nh nhận biết ch&uacute;ng, thực h&agrave;nh viết, thực h&agrave;nh đọc c&aacute;c từ vựng H&aacute;n tự trong c&aacute;c c&acirc;u v&iacute; dụ.</li> <li>Trang cuối:&nbsp;t&oacute;m tắt v&agrave; &ocirc;n tập lại của b&agrave;i</li> </ul> <p>H&atilde;y c&ugrave;ng<strong> Kiến Minh </strong>chinh phục H&aacute;n tự sơ cấp nha!</p>
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Trở về trang chủ thư viện