Minna no Nihongo Sơ cấp 1 – Bài tập Ngữ Pháp

Minna no Nihongo Sơ cấp 1 – Bài tập Ngữ Pháp

26/05/2021
238 LƯỢT TẢI
Hình ảnh
GIỚI THIỆU
<p>Minna no Nihongo Sơ cấp 1 &ndash; B&agrave;i tập Ngữ Ph&aacute;p (Hyoujun mondaishuu):</p> <ul> <li>Gồm 25 b&agrave;i tương ứng với 25 b&agrave;i trong cuốn s&aacute;ch ch&iacute;nh Minna no Ninhongo bản ti&ecirc;ng Nhật - Honsatsu.</li> <li>Mỗi b&agrave;i khoảng từ 6 đến 7 b&agrave;i luyện tập.</li> <li>Mỗi b&agrave;i tập luyện tập chuy&ecirc;n về từng kiểu b&agrave;i kh&aacute;c nhau như: chọn v&agrave; chia động từ ph&ugrave; hợp, điền trợ từ, điền nghi vấn từ, sắp xếp th&agrave;nh c&acirc;u ho&agrave;n chỉnh,&hellip;</li> <li>Đi k&egrave;m với phần đ&aacute;p &aacute;n r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; chi tiết nhằm gi&uacute;p người học c&oacute; thể tự &ocirc;n luyện tại nh&agrave;.</li> <li>Đặc biệt, sau khoảng 5 b&agrave;i sẽ c&oacute;&nbsp;một b&agrave;i tập tổng hợp tất cả c&aacute;c điểm ngữ ph&aacute;p của tất cả c&aacute;c b&agrave;i, được sắp xếp ngẫu nhi&ecirc;n v&agrave; c&oacute; phần n&acirc;ng cao gi&uacute;p bạn học mở rộng kiến thức v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả ch&iacute;nh x&aacute;c hơn.</li> </ul> <p>Minna no Nihongo Sơ cấp 1 &ndash; B&agrave;i tập Ngữ Ph&aacute;p (Hyoujun mondaishuu) l&agrave; gi&aacute;o tr&igrave;nh với mục đ&iacute;ch gi&uacute;p người học định h&igrave;nh v&agrave; củng cố lại những kiến thức ngữ ph&aacute;p đ&atilde; học v&agrave; l&agrave; cuốn s&aacute;ch kh&ocirc;ng thể thiếu để ho&agrave;n th&agrave;nh bộ gi&aacute;o tr&igrave;nh Minna no Nihongo sơ cấp 1</p> <p>Kiến Minh ch&uacute;c bạn chinh phục th&agrave;nh c&ocirc;ng tiếng Nhật!</p>
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Trở về trang chủ thư viện