Minna no Nihongo Sơ Cấp 1 – 25 Bài Nghe Hiểu

Minna no Nihongo Sơ Cấp 1 – 25 Bài Nghe Hiểu

14/08/2021
669 LƯỢT TẢI
Hình ảnh
GIỚI THIỆU
<p>Minna no Nihongo Sơ cấp 1 &ndash; 25 B&agrave;i Nghe Hiểu (Choukai tasuku):</p> <ul> <li>Gi&aacute;o tr&igrave;nh gồm 25 b&agrave;i nghe tương ứng với từng b&agrave;i trong s&aacute;ch Minna no Nihongo Sơ cấp 1.</li> <li>Mỗi b&agrave;i sẽ c&oacute; khoảng 4 -&nbsp;5 b&agrave;i nghe về c&aacute;c nội dung kh&aacute;c nhau.</li> <li>Được bi&ecirc;n soạn để hỗ trợ luyện nghe cho những ai học tiếng Nhật theo gi&aacute;o tr&igrave;nh Minna no Nihongo n&ecirc;n bố cục, nội dung, từ vựng, h&aacute;n tự v&agrave; ngữ ph&aacute;p của từng b&agrave;i nghe đều được lấy từ gi&aacute;o tr&igrave;nh Minna no Nihongo.</li> <li>Người học dễ d&agrave;ng nắm bắt nội dung của c&aacute;c phần nghe v&agrave; c&oacute; thể tự học tại nh&agrave;.</li> <li>Cuốn s&aacute;ch luyện nghe hữu &iacute;ch d&agrave;nh cho những ai muốn tăng cường khả năng nghe hiểu.</li> <li>Nội dung của bộ s&aacute;ch Minna no Nihongo n&oacute;i chung v&agrave; nội dung của gi&aacute;o tr&igrave;nh Minna no Nihongo sơ cấp 1 &ndash; 25 b&agrave;i nghe n&oacute;i ri&ecirc;ng đều tập trung v&agrave;o c&aacute;c t&igrave;nh huống giao tiếp trong đời sống hằng ng&agrave;y, do đ&oacute; người học kh&ocirc;ng những tăng cường kỹ năng nghe m&agrave; c&ograve;n tăng cường kỹ năng hội thoại, đặc biệt trong c&aacute;c t&igrave;nh huống sinh hoạt hằng ng&agrave;y theo phong c&aacute;ch bản xứ &ndash; phong c&aacute;ch Nhật.</li> </ul> <p>Gi&aacute;o tr&igrave;nh Minna no Nihongo Sơ cấp 1 &ndash; 25 B&agrave;i Nghe Hiểu l&agrave; cuốn s&aacute;ch kh&ocirc;ng những gi&uacute;p bạn nắm bắt s&acirc;u hơn c&aacute;c nội dung trong bộ gi&aacute;o tr&igrave;nh Minna no Nihongo m&agrave; c&ograve;n tăng cường khả năng nghe v&agrave; khả năng hội thoại trong tiếng Nhật.</p> <p>Kiến Minh ch&uacute;c bạn học tốt tiếng Nhật!</p>
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Trở về trang chủ thư viện