Minna no Nihongo II Honsatsu Booklet

Minna no Nihongo II Honsatsu Booklet

18/09/2019
214 LƯỢT TẢI
Hình ảnh
GIỚI THIỆU
<p>Tập 1 Gi&aacute;o tr&igrave;nh Minna no Nihongo l&agrave; bộ s&aacute;ch gi&aacute;o tr&igrave;nh uy t&iacute;n v&agrave; th&ocirc;ng dụng nhất trong c&aacute;c trường dạy tiếng Nhật ở Việt Nam cũng như tr&ecirc;n thế giới, dưới đ&acirc;y l&agrave; to&agrave;n bộ phần Audio (chất lượng gốc) v&agrave; Textbook (pdf) của 50 b&agrave;i trong Gi&aacute;o tr&igrave;nh Minna I v&agrave; II của tr&igrave;nh độ Sơ cấp</p>
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Trở về trang chủ thư viện