Minna no Nihongo II - Shokyuu de Yomeru Topikku 25

Minna no Nihongo II - Shokyuu de Yomeru Topikku 25

05/08/2021
52 LƯỢT TẢI
Hình ảnh
GIỚI THIỆU
<p>Gi&aacute;o tr&igrave;nh Minna no nihongo sơ cấp 2 - 25 topiku みんなの日本語初級2 初級で読めるトピック25 l&agrave; cuốn s&aacute;ch đọc&nbsp;được xuất bản k&egrave;m với bộ s&aacute;ch minna no nihongo nhằm gi&uacute;p người học n&acirc;ng cao khả năng đọc hiểu theo từng topic.</p> <p><strong>Minna no Nihongo Sơ Cấp 2 &ndash; 25 B&agrave;i Đọc Topiku bao gồm:</strong></p> <p>&ndash; Gi&aacute;o tr&igrave;nh Minna no nihongo sơ cấp2 - 25 topiku みんなの日本語初級2 初級で読めるトピック25 bao gồm 25 topic &ndash; 25 b&agrave;i đọc tương ứng với 25 b&agrave;i sau (từ b&agrave;i 26 đến b&agrave;i 50) của bộ s&aacute;ch minna no nihongo sơ cấp 2. Trong mỗi b&agrave;i, người học sẽ được t&igrave;m hiểu c&aacute;c đoạn văn kh&aacute; d&agrave;i về c&aacute;c chủ đến kh&aacute;c nhau li&ecirc;n quan đến&nbsp;văn h&oacute;a Nhật bản&nbsp;v&agrave; đời sống hằng ng&agrave;y tại Nhật. Đặc biệt, từ vựng v&agrave; ngữ ph&aacute;p của c&aacute;c b&agrave;i đọc n&agrave;y đều đi s&aacute;t với gi&aacute;o tr&igrave;nh gốc minna no nihongo do đ&oacute; người học sẽ dễ nắm bắt nội dung hơn đồng thời củng cố từ vựng v&agrave; c&aacute;c điểm ngữ ph&aacute;p đ&atilde; học trong từng b&agrave;i.</p> <p>Kiến Minh ch&uacute;c bạn th&agrave;nh c&ocirc;ng chinh phục được tiếng Nhật!</p>
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Trở về trang chủ thư viện