Minna no nihongo II – Hán tự – Bài học - Chữ Kanji - tập 2

Minna no nihongo II – Hán tự – Bài học - Chữ Kanji - tập 2

25/08/2021
122 LƯỢT TẢI
Hình ảnh
GIỚI THIỆU
<p>Nhằm hỗ trợ bạn học tiếp tục n&acirc;ng cao khả năng H&aacute;n tự, Tập đo&agrave;n 3A Corporation Nhật Bản đ&atilde; cho xuất bản cuốn Minna no nihongo II H&aacute;n tự B&agrave;i học みんなの日本語初級〈2〉漢字</p> <p><strong>Minna no nihongo II H&aacute;n tự B&agrave;i học c&oacute; cấu tr&uacute;c g&igrave; đặc biệt ?</strong></p> <p>Minna no nihongo II H&aacute;n tự B&agrave;i học tổng hợp tất cả H&aacute;n tự của cuốn s&aacute;ch Minna no Nihongo Sơ cấp 2 Bản tiếng Nhật từ b&agrave;i 26 đến b&agrave;i 50.</p> <p>+ Trong mỗi b&agrave;i, người học sẽ được t&igrave;m hiểu to&agrave;n bộ H&aacute;n tự li&ecirc;n quan đến b&agrave;i đ&oacute; v&agrave; sẽ được luyện tập với h&agrave;ng loạt c&aacute;c b&agrave;i tập theo 2 dạng: luyện viết H&aacute;n tự v&agrave; luyện đọc H&aacute;n tự.</p> <p>+ Dạng luyện viết H&aacute;n tự với khoảng 20-24 H&aacute;n tự gi&uacute;p người học tập viết v&agrave; luyện nhớ những H&aacute;n tự đ&atilde; được học.</p> <p>+ Dạng luyện đọc H&aacute;n tự c&oacute; khoảng 30-45 c&acirc;u trong 1 b&agrave;i.</p> <p>+ Cứ 5 b&agrave;i c&oacute; 1 b&agrave;i Luyện tập tổng hợp</p> <p>+ Kết th&uacute;c 25 b&agrave;i c&oacute; 1 b&agrave;i Luyện tập tổng &ocirc;n Kiến thức v&agrave; 2 b&agrave;i kiểm tra thử tr&igrave;nh độ H&aacute;n tự tương đương N4</p> <p>+ Cuối s&aacute;ch l&agrave; mục lục H&aacute;n tự c&oacute; trong 25 b&agrave;i v&agrave; đ&aacute;p &aacute;n c&aacute;c b&agrave;i tập.</p> <p><strong>Minna no nihongo II H&aacute;n tự B&agrave;i học hay ở điểm n&agrave;o?</strong></p> <p>Minna no nihongo II H&aacute;n tự B&agrave;i học được bi&ecirc;n soạn với lộ tr&igrave;nh tương ứng với 25 b&agrave;i tiếp theo của bộ Gi&aacute;o tr&igrave;nh Minna no Nihongo Sơ cấp 2 Bản Tiếng Nhật. Do đ&oacute;, cuốn s&aacute;ch n&agrave;y g&oacute;p phần v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng trong việc học 25 b&agrave;i tiếp theo của cuốn s&aacute;ch ch&iacute;nh Bản tiếng Nhật. Nhờ cuốn s&aacute;ch n&agrave;y m&agrave; người học sẽ nắm được c&aacute;ch đọc từ vựng bằng H&aacute;n tự, đọc được c&aacute;c b&agrave;i đọc trong s&aacute;ch bằng H&aacute;n tự v&agrave; dần n&acirc;ng cao lượng H&aacute;n tự với mức độ kh&oacute; ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều. Ngo&agrave;i ra, với lượng b&agrave;i tập lớn, độ kh&oacute; tương đương N4 n&ecirc;n người học c&oacute; thể tự tin t&iacute;ch lũy lượng H&aacute;n tự vừa đủ cho K&igrave; thi JLPT N4.</p> <p>D&ugrave; phương ph&aacute;p học tiếng Nhật của bạn thế n&agrave;o, h&atilde;y lu&ocirc;n tự tin v&agrave;o bản th&acirc;n v&agrave; thử th&aacute;ch bản th&acirc;n thật nhiều hơn nữa qua c&aacute;c Bộ đề luyện thi JLPT để n&acirc;ng cao năng lực tiếng Nhật khi K&igrave; thi JLPT đang đến gần!&nbsp;</p> <p>Kiến Minh ch&uacute;c bạn th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&ecirc;n con đường học tiếng Nhật!</p>
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Trở về trang chủ thư viện