Minna no Nihongo I - Shokyuu de Yomeru Topikku 25 ( new)

Minna no Nihongo I - Shokyuu de Yomeru Topikku 25 ( new)

05/08/2021
349 LƯỢT TẢI
Hình ảnh
GIỚI THIỆU
<p>Trong cuộc sống h&agrave;ng ng&agrave;y, ch&uacute;ng ta thu nhận nhiều th&ocirc;ng tin kh&aacute;c nhau th&ocirc;ng qua việc đọc chữ hay c&aacute;c k&yacute; hiệu. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh học ng&ocirc;n ngữ, th&ocirc;ng qua việc kiểm chứng lại những nội dung đ&atilde; học kh&ocirc;ng chỉ bằng &acirc;m thanh tiếng n&oacute;i m&agrave; bằng cả chữ viết, người học c&oacute; thể hiểu sau hơn, nhớ tốt hơn v&agrave; từ đ&oacute; học một c&aacute;ch hiệu quả hơn. Như vậy, c&oacute; thể n&oacute;i rằng, việc đọc l&agrave; một hoạt động rất quan trọng. Đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do tại sao&nbsp;Minna no nihongo Sơ cấp 1 25 b&agrave;i đọc hiểu được bi&ecirc;n soạn.</p> <p><strong>Minna no nihongo Sơ cấp 1 25 b&agrave;i đọc hiểu được bi&ecirc;n soạn như thế n&agrave;o:</strong></p> <p>Trong hệ thống chữ viết của tiếng Nhật c&oacute; sử dụng ba loại l&agrave; chữ H&aacute;n, chữ Hiragana v&agrave; chữ Katakana n&ecirc;n nhiều người cảm thấy việc đọc l&agrave; kh&oacute; v&agrave; trở n&ecirc;n thiếu t&iacute;ch cực. Nhưng nếu người học bắt đầu việc luyện đọc từ những bước sơ đẳng nhất của qu&aacute; tr&igrave;nh học tập th&igrave; sẽ dần dần quen v&agrave; th&iacute;ch nghi được. Ngo&agrave;i ra, n&oacute; c&ograve;n gi&uacute;p cho người học c&oacute; thể chuyển một c&aacute;ch trơn tru sang bậc học trung cấp trở đi với trọng t&acirc;m l&agrave; kỹ năng đọc hiểu.</p> <p>S&aacute;ch được bi&ecirc;n soạn với mục đ&iacute;ch gi&uacute;p người học quen với việc đọc v&agrave; cảm nhận được niềm vui của việc đọc. C&aacute;c loại b&agrave;i đọc cũng được bắt đầu từ việc tập l&agrave;m quen với c&aacute;c loại chữ v&agrave; c&aacute;c con số, chủ đề cũng kh&aacute; rộng dưới dạng nhiều b&agrave;i đọc phong ph&uacute; như th&ocirc;ng b&aacute;o, thư từ, cuộc phỏng vấn, c&acirc;u đ&oacute;, phiếu thăm d&ograve; khảo s&aacute;t, đồ thị &hellip;</p> <p>Đặc biệt, đ&acirc;y l&agrave; cuốn s&aacute;ch được ph&aacute;t h&agrave;nh như l&agrave; Phi&ecirc;n bản 2 c&ugrave;ng với việc ra mắt cuốn Gi&aacute;o tr&igrave;nh Minna no Nihongo (bản mới), trong đ&oacute; c&oacute; tiến h&agrave;nh chỉnh sửa về từ v&agrave; mẫu c&acirc;u.</p> <p>H&atilde;y c&ugrave;ng Kiến Minh sử dụng t&iacute;ch cực cuốn s&aacute;ch n&agrave;y để cảm nhận được niềm vui, sự th&uacute; vị của việc đọc nh&eacute;!</p>
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Trở về trang chủ thư viện