Minna no nihongo I – Hán tự – Bài học - Chữ Kanji - tập 1

Minna no nihongo I – Hán tự – Bài học - Chữ Kanji - tập 1

25/08/2021
235 LƯỢT TẢI
Hình ảnh
GIỚI THIỆU
<p>Minna no Nihongo Sơ Cấp 1 H&aacute;n Tự . L&agrave; một trong bốn hệ chữ của Tiếng Nhật với một số lượng từ mới khổng lồ mượn từ chữ H&aacute;n hoặc do người Nhật s&aacute;ng tạo ra, Kanji dường như đ&atilde; trở th&agrave;nh nỗi e ngại quen thuộc của bất k&igrave; ai muốn l&agrave;m bạn với Tiếng Nhật. Hơn nữa, n&oacute; chiếm khoảng 70% lượng từ vựng của Tiếng Nhật, v&igrave; vậy việc bỏ qua Kanji khi học tiếng Nhật l&agrave; một điều kh&ocirc;ng thể. Để hỗ trợ bạn học n&acirc;ng cao khả năng H&aacute;n tự, Tập đo&agrave;n 3A Corporation Nhật Bản đ&atilde; cho xuất bản cuốn Gi&aacute;o tr&igrave;nh Minna no Nihongo I H&aacute;n tự B&agrave;i học みんなの日本語 初級I 漢字 .</p> <p><strong>Minna no Nihongo I H&aacute;n tự B&agrave;i học c&oacute; g&igrave; hấp dẫn:</strong></p> <p>&ndash; Minna no Nihongo I H&aacute;n tự B&agrave;i học tổng hợp tất cả H&aacute;n tự từ b&agrave;i 1 đến b&agrave;i 25.&nbsp;Trong mỗi b&agrave;i, người học sẽ được t&igrave;m hiểu to&agrave;n bộ H&aacute;n tự li&ecirc;n quan đến b&agrave;i đ&oacute; v&agrave; sẽ được luyện tập với h&agrave;ng loạt c&aacute;c b&agrave;i tập theo 2 dạng: luyện viết H&aacute;n tự v&agrave; luyện đọc H&aacute;n tự.&nbsp;Dạng luyện viết H&aacute;n tự với khoảng 15-16 H&aacute;n tự gi&uacute;p người học tập viết v&agrave; luyện nhớ những H&aacute;n tự đ&atilde; được học. Dạng luyện đọc H&aacute;n tự c&oacute; khoảng 28-30 c&acirc;u trong 1 b&agrave;i. Đặc biệt, cứ 5 b&agrave;i c&oacute; 1 b&agrave;i Luyện tập tổng hợp. Kết th&uacute;c 25 b&agrave;i c&oacute; 1 b&agrave;i Luyện tập tổng &ocirc;n Kiến thức v&agrave; 1 b&agrave;i kiểm tra thử tr&igrave;nh độ H&aacute;n tự tương đương N5.&nbsp;Cuối s&aacute;ch l&agrave; mục lục H&aacute;n tự c&oacute; trong 25 b&agrave;i v&agrave; đ&aacute;p &aacute;n c&aacute;c b&agrave;i tập.</p> <p>&ndash; Minna no Nihongo I H&aacute;n tự B&agrave;i học được bi&ecirc;n soạn với lộ tr&igrave;nh tương ứng với 25 b&agrave;i đầu của cuốn s&aacute;ch chinh Minnano Nihongo Honsatsu 1. Do đ&oacute;, cuốn s&aacute;ch n&agrave;y g&oacute;p phần v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng trong việc học 25 b&agrave;i của cuốn s&aacute;ch ch&iacute;nh Bản tiếng Nhật. Nhờ cuốn s&aacute;ch luyện H&aacute;n tự n&agrave;y m&agrave; người học sẽ nắm được c&aacute;ch đọc từ vựng bằng H&aacute;n tự, đọc được c&aacute;c b&agrave;i đọc trong s&aacute;ch bằng H&aacute;n tự v&agrave; l&agrave;m quen với việc sử dụng H&aacute;n tự trong qu&aacute; tr&igrave;nh học c&ugrave;ng với nhiều điểm hữu &iacute;ch kh&aacute;c. Ngo&agrave;i ra, với lượng b&agrave;i tập tương đối nhiều, người học dễ d&agrave;ng kiểm tra tr&igrave;nh độ của m&igrave;nh sau khi học v&agrave; cải thiện năng lực qua mỗi lần kiểm tra.</p> <p>&ndash; Minna no Nihongo I H&aacute;n tự B&agrave;i học l&agrave; một cuốn s&aacute;ch hay để luyện tập đối với những ai đang học tiếng Nhật v&agrave; đang sử dụng Bộ Gi&aacute;o tr&igrave;nh Minna no Nihongo Sơ cấp 1 v&agrave; cũng l&agrave; một cuốn s&aacute;ch luyện H&aacute;n tự ph&ugrave; hợp cho những ai muốn mở rộng vốn chữ H&aacute;n để n&acirc;ng cao khả năng đọc hiểu của m&igrave;nh. Bạn h&atilde;y cố gắng ghi nhớ c&aacute;ch viết H&aacute;n tự đ&uacute;ng, luyện viết H&aacute;n tự hằng ng&agrave;y để nhớ mặt chữ đồng thời kết hợp với Flashcard để hiệu quả b&agrave;i học được tốt nhất nh&eacute;.</p> <p>Kanji sẽ chẳng l&agrave; nỗi lo lớn nếu bạn biết c&aacute;ch &ldquo;l&agrave;m bạn&rdquo; với n&oacute;. V&agrave; Kiến Minh hi vọng rằng, kh&ocirc;ng chỉ Minna no Nihongo I - H&aacute;n tự&nbsp; m&agrave; c&ograve;n rất nhiều gi&aacute;o tr&igrave;nh học tiếng Nhật kh&aacute;c tại Ebook của Kiến Minh&nbsp;sẽ bổ trợ bạn học tốt nhất trong lộ tr&igrave;nh chinh phục tiếng Nhật của m&igrave;nh!</p>
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Trở về trang chủ thư viện