Giáo trình Minna no Nihongo Sơ cấp 1

Giáo trình Minna no Nihongo Sơ cấp 1

26/05/2021
201 LƯỢT TẢI
Hình ảnh
GIỚI THIỆU
<p>Gi&aacute;o tr&igrave;nh Minna no Nihongo Sơ cấp 1 &ndash; Bản tiếng Nhật, T&Aacute;I BẢN LẦN 2 &ndash; みんなの日本語 初級I 第2版 本冊&nbsp;l&agrave; quyển s&aacute;ch ch&iacute;nh, quan trọng nhất &ndash; được xem như l&agrave; s&aacute;ch gi&aacute;o khoa trong bộ s&aacute;ch Minnano nihongo được hầu hết to&agrave;n bộ c&aacute;c trung t&acirc;m tiếng Nhật, trường Cao đẳng, Đại học Việt Nam v&agrave; một số trường tiếng ở Nhật.&nbsp;</p> <p><strong>Minna no nihongo sơ cấp1 S&aacute;ch gi&aacute;o khoa &ndash; Bản tiếng Nhật&nbsp;bao gồm 25 b&agrave;i, mỗi b&agrave;i được ph&acirc;n chia theo cấu tr&uacute;c sau:</strong></p> <ul> <li>文型: Tổng hợp những điểm ngữ ph&aacute;p sẽ học trong b&agrave;i đ&oacute;</li> <li>例文: Tổng hợp những mẫu hội thoại ngắn gi&uacute;p ch&uacute;ng ta h&igrave;nh dung được c&aacute;c mẫu ngữ ph&aacute;p sẽ được d&ugrave;ng như thế n&agrave;o trong ho&agrave;n cảnh thực tế. Ngo&agrave;i ra, ở phần n&agrave;y c&ograve;n giới thiệu c&aacute;ch sử dụng của một số ph&oacute; từ, li&ecirc;n từ mới xuất hiện.</li> <li>会話: Hội thoại &ndash; Trong b&agrave;i hội thoại, nhiều nh&acirc;n vật l&agrave; những người nước ngo&agrave;i sống ở Nhật xuất hiện trong nhiều ngữ cảnh kh&aacute;c nhau. Nội dung của b&agrave;i hội thoại bao gồm những nội dung được học trong b&agrave;i ch&iacute;nh, c&ocirc;ng với những c&aacute;ch n&oacute;i thường d&ugrave;ng kh&aacute;c như c&aacute;ch ch&agrave;o hỏi&hellip;trong giao tiếp hằng ng&agrave;y.</li> <li>練習A: Luyện tập A &ndash; Một loạt c&aacute;c mẫu c&acirc;u v&agrave; c&acirc;u v&iacute; dụ</li> <li>練習B: Luyện tập B &ndash; B&agrave;i tập gh&eacute;p c&acirc;u, nối c&acirc;u, điền v&agrave;o chỗ trống gi&uacute;p ch&uacute;ng ta l&agrave;m quen v&agrave; th&agrave;nh thạo những điểm ngữ ph&aacute;p đ&oacute;. Phần n&agrave;y kh&aacute; d&agrave;i bởi lẽ mỗi điểm ngữ ph&aacute;p sẽ chiếm từ 2 đến 3 b&agrave;i tập.</li> <li>練習C: Luyện tập C &ndash; Luyện tập c&aacute;c đoạn hội thoại li&ecirc;n quan tới những điểm ngữ ph&aacute;p trong b&agrave;i đ&oacute; gi&uacute;p ch&uacute;ng ta ứng dụng ngữ ph&aacute;p một c&aacute;ch th&agrave;nh thạo trong thực tế hằng ng&agrave;y v&agrave; tăng cường khả năng n&oacute;i</li> <li>問題: Phần n&agrave;y tương tự như một b&agrave;i kiểm tra cuối b&agrave;i, bao gồm b&agrave;i tập nghe, b&agrave;i tập ngữ ph&aacute;p v&agrave; b&agrave;i tập đọc. B&agrave;i tập nghe c&oacute; phần trả lời những c&acirc;u hỏi ngắn, v&agrave; phần nghe hội thoại ngắn rồi nắm bắt những &yacute; ch&iacute;nh. Phần B&agrave;i tập ngữ ph&aacute;p l&agrave; phần để ch&uacute;ng ta x&aacute;c nhận mức độ l&iacute; giải của m&igrave;nh đối với từ vựng v&agrave; c&aacute;c nội dung ngữ ph&aacute;p. Ở phần b&agrave;i đọc, ch&uacute;ng ta sẽ được đọc những đoạn văn dễ hiểu, c&oacute; sử dụng c&aacute;c từ v&agrave; ngữ ph&aacute;p đ&atilde; học, sau đ&oacute; l&agrave;m c&aacute;c y&ecirc;u cầu b&agrave;i tập kh&aacute;c c&oacute; li&ecirc;n quan đến nội dung đ&oacute;.</li> </ul> <p><strong>Gi&aacute;o tr&igrave;nh Minna no Nihongo Sơ cấp 1</strong><strong> &ndash; Bản tiếng Nhật</strong>&nbsp;đ&atilde; được t&aacute;i bản lần 2 vẫn giữ nguy&ecirc;n c&aacute;ch bố tr&iacute; với cấu tr&uacute;c &ldquo;dễ học, dễ dạy&rdquo; như phi&ecirc;n bản cũ, tuy nhi&ecirc;n đ&atilde; bổ sung th&ecirc;m c&aacute;c phần luyện tập, b&agrave;i tập để ch&uacute;ng ta c&oacute; thể tự m&igrave;nh chủ động nắm bắt t&igrave;nh huống, suy nghĩ v&agrave; biểu hiện, thay v&igrave; chỉ đơn giản l&agrave; l&agrave;m theo chỉ thị v&agrave; luyện tập một c&aacute;ch thụ động như trước đ&acirc;y. Đặc biệt, n&eacute;t ch&iacute;nh trong thay đổi lần n&agrave;y l&agrave; n&acirc;ng cao khả năng vận dụng cho ch&uacute;ng ta v&agrave; thay đổi nhừng từ ngữ, t&igrave;nh huống kh&ocirc;ng c&ograve;n ph&ugrave; hợp với d&ograve;ng chảy của thời đại.</p> <p>C&ugrave;ng Kiến Minh học hết cuốn gi&aacute;o tr&igrave;nh Minna no Nihongo sơ cấp 1 n&agrave;y để ho&agrave;n th&agrave;nh chương tr&igrave;nh N5 nh&eacute;!</p>
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Trở về trang chủ thư viện