Giáo trình Minna no Nihongo II - Bản dịch và giải thích ngữ pháp ( Bản mới)

Giáo trình Minna no Nihongo II - Bản dịch và giải thích ngữ pháp ( Bản mới)

26/05/2021
345 LƯỢT TẢI
Hình ảnh
GIỚI THIỆU
<p><strong>Gi&aacute;o tr&igrave;nh Minna no nihongo sơ cấp 2 bản dịch v&agrave; giải th&iacute;ch ngữ ph&aacute;p tiếng Việt</strong></p> <p>&ndash; Gi&aacute;o tr&igrave;nh Minna no nihongo sơ cấp2 bản dịch v&agrave; giải th&iacute;ch ngữ ph&aacute;p tiếng Việt l&agrave;&nbsp;cuốn s&aacute;ch đi k&egrave;m với cuốn s&aacute;ch ch&iacute;nh của bộ gi&aacute;o tr&igrave;nh Minna no Nihongo. &Yacute; nghĩa to lớn nhất của cuốn Gi&aacute;o tr&igrave;nh Minna no nihongo sơ cấp 2 bản dịch v&agrave; giải th&iacute;ch ngữ ph&aacute;p tiếng Việt l&agrave; nhằm gi&uacute;p người Việt Nam dễ d&agrave;ng&nbsp;học tiếng Nhật&nbsp;hơn v&agrave; c&oacute; thể tự học tại nh&agrave;.</p> <p>&ndash; Gi&aacute;o tr&igrave;nh Minna no nihongo sơ cấp 2 bản dịch v&agrave; giải th&iacute;ch ngữ ph&aacute;p tiếng Việt được bi&ecirc;n soạn song song với từng b&agrave;i trong bộ s&aacute;ch ch&iacute;nh (từ b&agrave;i 26 đến b&agrave;i 50 bao gồm 4 phần cơ bản:</p> <p><strong>Phần 1</strong>:&nbsp;liệt k&ecirc; tất cả c&aacute;c từ vựng theo từng b&agrave;i trong cuốn s&aacute;ch ch&iacute;nh bản tiếng Nhật. Tất cả từng vựng sẽ được liệt k&ecirc; bao gồm 3 cột: cột tiếng Nhật, cột h&aacute;n tự v&agrave; cột tiếng Việt. Hơn nữa, với những từ c&oacute; c&aacute;ch sử dụng đặc biệt cũng được Gi&aacute;o tr&igrave;nh Minna no nihongo sơ cấp2 bản dịch v&agrave; giải th&iacute;ch ngữ ph&aacute;p tiếng Việt ghi ch&uacute; một c&aacute;ch r&otilde; r&agrave;ng</p> <p><strong>Phần 2</strong>:&nbsp;dịch tất cả c&aacute;c mẫu c&acirc;u, c&aacute;c v&iacute; dụ v&agrave; c&aacute;c đoạn hội thoại trong cuốn s&aacute;ch ch&iacute;nh bản tiếng Nhật ra th&agrave;nh tiếng Việt</p> <p><strong>Phần 3</strong>:&nbsp;từ vựng v&agrave; th&ocirc;ng tin tham khảo nhằm gi&uacute;p người học n&acirc;ng cao vốn từ v&agrave; hiểu r&otilde; hơn về văn h&oacute;a Nhật bản</p> <p><strong>Phần 4</strong>:&nbsp;phần quan trọng nhất của cuốn s&aacute;ch n&agrave;y &ndash; phần giải th&iacute;ch ngữ ph&aacute;p. Gi&aacute;o tr&igrave;nh Minna no nihongo sơ cấp2 bản dịch v&agrave; giải th&iacute;ch ngữ ph&aacute;p tiếng Việt sẽ giải th&iacute;ch r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; chi tiết từng mẫu ngữ ph&aacute;p một m&agrave; học giả sẽ học trong&nbsp;gi&aacute;o trinh minna no nihong bản tiếng Nhật. Nhờ đ&oacute; m&agrave; người học sẽ dễ d&agrave;ng nằm bắt c&aacute;c điểm ngữ ph&aacute;p hơn v&agrave; sẽ l&agrave;m tốt c&aacute;c b&agrave;i tập trong c&aacute;c phần luyện tập A v&agrave; B v&agrave; mondai trong cuốn s&aacute;ch ch&iacute;nh bản tiếng Nhật.</p> <p>Để gi&uacute;p c&aacute;c bạn c&oacute; thể tự hoc dễ hiểu hơn. Kiến Minh đ&atilde; thiết kế c&aacute;c video tr&ecirc;n k&ecirc;nh youtube Nhật ngữ Kiến Minh về từ vựng v&agrave; hội thoại gi&uacute;p c&oacute; c&aacute;c bạn tiết kiệm thời gian học tiếng Nhật v&agrave; hiểu quả hơn.</p>
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Trở về trang chủ thư viện