Giáo trinh Minna no Nihongo  II

Giáo trinh Minna no Nihongo II

26/05/2021
278 LƯỢT TẢI
Hình ảnh
GIỚI THIỆU
<p><strong>Minna no nihongo sơ cấp 2 </strong>&nbsp;bản tiếng Nhật みんなの日本語 初級II 第2版 本冊l&agrave; cuốn gi&aacute;o tr&igrave;nh tiếng Nhật được hầu hết tất cả c&aacute;c cơ sở giảng dạy tiếng Nhật, trường cao đẳng, đại học&nbsp;ở Việt Nam n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; tr&ecirc;n thế giới n&oacute;i chung tin d&ugrave;ng. Đ&acirc;y l&agrave; cuốn gi&aacute;o tr&igrave;nh được bi&ecirc;n soạn với mục ti&ecirc;u hướng tới ph&aacute;t triển 4 kỹ năng nghe, n&oacute;i, đọc v&agrave; viết tiếng Nhật cho người học.</p> <p><strong>Gi&aacute;o tr&igrave;nh Minna no nihongo sơ cấp2 bản tiếng Nhật c&oacute; những nội dung ch&iacute;nh sau:</strong></p> <p><strong>&ndash; C&aacute;c b&agrave;i học của&nbsp;Gi&aacute;o tr&igrave;nh Minna no nihongo sơ cấp2 bản tiếng Nhật</strong>: phần n&agrave;y l&agrave; phần tiếp theo của cuốn Gi&aacute;o tr&igrave;nh&nbsp; Minna no nihongo sơ cấp1 bản tiếng Nhậtみんなの日本語 初級I 第2版 本冊, bao gồm phạm vi từ b&agrave;i 26 đến b&agrave;i 50, mỗi b&agrave;i c&oacute; cấu tr&uacute;c như sau:</p> <ul> <li>Mẫu c&acirc;u: Phần n&agrave;y giới thiệu những mẫu c&acirc;u cơ bản được học trong b&agrave;i</li> <li>V&iacute; dụ: Phần n&agrave;y l&agrave; những mẫu hội thoại ngắn để cho người học h&igrave;nh dung được c&aacute;c mẫu c&acirc;u cơ bản sẽ được d&ugrave;ng như thế n&agrave;o trong c&aacute;c ho&agrave;n cảnh thực tế.</li> <li>Hội thoại: Trong b&agrave;i hội thoại, nhiều nh&acirc;n vật l&agrave; những người nước ngo&agrave;i sống ở Nhật xuất hiện trong nhiều ngữ cảnh kh&aacute;c nhau. Nội dung của b&agrave;i hội thoại bao gồm những nội dung được học trong b&agrave;i ch&iacute;nh, cộng với những c&aacute;ch&nbsp;n&oacute;i thường d&ugrave;ng kh&aacute;c như c&aacute;ch ch&agrave;o hỏi&hellip;trong giao tiếp hằng ng&agrave;y.</li> <li>Luyện tập: Phần luyện tập được chia l&agrave;m 3 mức độ A, B v&agrave; C.</li> <li>B&agrave;i tập: Phần n&agrave;y bao gồm c&aacute;c b&agrave;i nghe, b&agrave;i tập ngữ ph&aacute;p, b&agrave;i tập đọc v&agrave; b&agrave;i tập mở rộng.</li> <li>&Ocirc;n tập: Nh&oacute;m t&aacute;c giả đưa v&agrave;o phần n&agrave;y với mục đ&iacute;ch để người học hệ thống lại những nội dung ch&iacute;nh ở mỗi nh&oacute;m b&agrave;i đ&atilde; được học trước đ&oacute;.</li> </ul> <p><strong>&ndash;&nbsp;Phần t&oacute;m tắt của ph&oacute; từ, li&ecirc;n từ v&agrave; c&aacute;c biểu hiện hội thoại của Gi&aacute;o tr&igrave;nh Minna no nihongo sơ cấp2 bản tiếng Nhật:</strong>&nbsp;Nh&oacute;m t&aacute;c giả đ&atilde; đưa v&agrave;o phần b&agrave;i tập với mục đ&iacute;ch để người học hệ thống lại c&aacute;c ph&oacute; từ, li&ecirc;n từ v&agrave; c&aacute;c từ biểu hiện hội thoại đ&atilde; được giới thiệu trong gi&aacute;o tr&igrave;nh n&agrave;y</p> <p><strong>&ndash;&nbsp;C&aacute;c thể của động từ</strong>: Phần n&agrave;y đ&atilde; t&oacute;m tắt lại c&aacute;c thể của động từ đ&atilde; được đề cập trong gi&aacute;o tr&igrave;nh n&agrave;y c&ugrave;ng với c&aacute;c kết hợp ph&iacute;a sau ch&uacute;ng.</p> <p><strong>&ndash;&nbsp;Bảng c&aacute;c nội dung ch&iacute;nh đ&atilde; học của&nbsp;Gi&aacute;o tr&igrave;nh Minna no nihongo sơ cấp2 bản tiếng Nhật</strong>: Đ&acirc;y l&agrave; phần t&oacute;m tắt những nội dung ch&iacute;nh đ&atilde; được đề cập trong gi&aacute;o trinh n&agrave;y với trọng t&acirc;m l&agrave; phần luyện tập A. N&oacute; nhằm gi&uacute;p người học nắm bắt được mối li&ecirc;n hệ giữa những nội dung ch&iacute;nh với mẫu c&acirc;u, v&iacute; dụ v&agrave; phần luyện tập B, luyện tập C.</p> <p><strong>&ndash;&nbsp;Tra cứu</strong>: Phần n&agrave;y tập hợp c&aacute;c từ vựng, c&aacute;ch n&oacute;i mới&hellip; ở trong c&aacute;c b&agrave;i từ b&agrave;i 1 đến b&agrave;i 50 c&ugrave;ng với số b&agrave;i m&agrave; n&oacute; xuất hiện lần đầu ti&ecirc;n.</p> <p>Để gi&uacute;p cho c&aacute;c bản r&uacute;t ngắn thời gian nghe v&agrave; đọc hơn. Kiến Minh đ&atilde; bi&ecirc;n soạn ra c&aacute;c video để học từ vựng v&agrave; hội thoại tại k&ecirc;nh youbute: nhật ngữ Kiến Minh. C&ugrave;ng truy cập v&agrave;o v&agrave; học c&ugrave;ng Kiến Minh nh&eacute;!</p>
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Trở về trang chủ thư viện