みんなの日本語中級 II  - Minna No Nihongo Chuukyuu II Translation & Grammar

みんなの日本語中級 II - Minna No Nihongo Chuukyuu II Translation & Grammar

24/06/2022
0 LƯỢT TẢI
Hình ảnh
GIỚI THIỆU

Minna No Nihongo Chukyu 2 - Translation & Grammar

Minna no Nihongo Trung cấp 2 Bản dịch và giải thích ngữ pháp Tiếng Anh みんなの日本語中級II 翻訳・文法解説 英語版 là cuốn sách hỗ trợ cho việc học tập và giảng dạy cuốn sách chính Honsatsu – Bản tiếng Nhật của bộ giáo trình Minna Trung cấp với phần giải thích bằng Anh vô cùng hữu ích.

Minna no Nihongo Trung cấp 2 Bản dịch và giải thích ngữ pháp Tiếng Anh có bố cục như sau:
– Lời nói đầu

– Những chú thích gửi đến bạn đọc

– Cách sử dụng hiệu quả giáo trình này

– Các nhân vật xuất hiện trong hội thoại

– Các phần trong nội dung bài: Từ vựng, Giải thích ngữ pháp, Các nội dung chính đã học và các mục ngữ pháp mở rộng

Minna no Nihongo Trung cấp 2 Bản dịch và giải thích ngữ pháp Tiếng Anh gồm các phần chính:
– Từ mới và nghĩa được dịch: Từ mới, biểu hiện hội thoại, danh từ riêng trong từng bài sẽ được liệt kê theo thứ tự xuất hiện trong bài và dịch nghĩa sang tiếng Anh.

– Giải thích ngữ pháp: Giải thích ý nghĩa và chức năng của Các mẫu lí giải và Các mẫu thực hành xuất hiện trong bài đọc bằng các ngôn ngữ. Đặc biệt trong phần Các mẫu thực hành, ngoài việc giải thích cụ thể ý nghĩa và chức năng, nhóm tác giả còn cố gắng để người học có thể thực tế sử dụng các mẫu câu khi nói hoặc viết.

– Các mục ngữ pháp mở rộng: Là các mục bổ sung thêm cho ngữ pháp trung cấp đã học ở Minna no Nihongo Chukyu I và Minna no Nihongo Chukyu II – Minna Trung cấp 1 Bản tiếng Nhật và Minna Trung cấp 2 Bản tiếng Nhật. Các mẫu câu sẽ có phần giải thích về ý nghĩa, chức năng và phần câu ví dụ dựa trên cách sử dụng mẫu câu trong phần Ngữ pháp và Luyện tập của bài học.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Trở về trang chủ thư viện